Kategórie sexshopu
Informácie

Obchodné podmienky

Podmienky nákupu

1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a náležitostí.
3. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
5. Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu sexshop1.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale, vrátane všetkého dodaného príslušenstva, dokladu o kúpe (napr. Dobierková účtenka) v uvedenej lehote poslať späť. Po obdržaní takto vráteného tovaru bude obratom vrátená späť odpovedajúca čiastka spôsobom, na ktorom sa vopred dohodneme a to najlepšie prevodom na účet zákazníka. Prosíme, tovar posielajte obyčajne, nie na dobierku, na adresu:

Reklamační oddělení

Willi - ZBF Corporation, s.r.o.
Kolínská 502
280 02 Kolín Sendražice
Česká Republika


Reklamácia tovaru

S prípadnou reklamáciou sa obracajte elektronickou poštou (emailom) na objednavky@sexshop1.sk. Pri reklamácii je potrebné uviesť dôvod reklamácie (popis závady) a reklamovaný tovar po dohode zaslať predajcovi v pôvodnom obale, vrátane dokladov a príslušenstva. Z hľadiska minimálneho množstva reklamácií sa ju pokúsime vybaviť v čo najkratšom časovom úseku. Náhradou za oprávnenú reklamáciu môže byť vrátenie ceny tovaru alebo dodávka náhradného tovaru. Je samozrejmosťou, že doručenie nového tovaru zariadime my a to na naše vlastné náklady. V prípade neoprávnenej reklamácie Vám však budeme musieť náklady spojené s vybavením reklamácie spätne preúčtovať.
 
14 denná záruka vrátenia peňazí

Zákazník má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia za predpokladu, že bola kúpna zmluva uzatvorená prostriedkami na komunikáciu na diaľku a nebolo podpísané prehlásenie o uzavretí štandardnej kúpnej zmluvy. Pokiaľ chce zákazník uplatniť toto právo, musí vrátiť tovar viditeľne nepoškodený, v originálnom úplne neporušenom obale a so všetkými dodanými náležitosťami (napr. Návod, záručný list, s kompletným príslušenstvom). Toto nie je možné uplatniť u tovaru ako sú knihy, CD, DVD, audio a videokazety a tovar u ktorého zákazník porušil prehliadkou tohto tovaru tzv. "Pečať kvality" a je teda na prvý pohľad zrejmé, že s tovarom v pôvodnom obale už bolo manipulované (najmä z dôvodu hygieny). Tovar s takto porušeným obalom nie je už možné vzhľadom k povahe tovaru ďalej ponúkať a teda ho vrátiť (např..vibrátory, panny, spodná bielizeň ...).
Publikované údaje v tomto internetovom obchode sa považujú spravidla za správne. Niektoré údaje však môžu byť vinou našou alebo dodávateľov informácií nepresné alebo i chybné. Tieto údaje budú v čo najkratšej dobe opravené. Internetový obchod si vyhradzuje právo zmeny informácií, obsahu i cien bez predchádzajúceho upozornenia.

Pri zrušení objednávky si vyhradzujeme právo na zníženie sumy o vzniknuté náklady!

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upravujúci vybavovanie reklamácií nepotravinárskeho tovaru veľkoobchodu s erot. tovarom a diskrétne zásielkové služby firmy Willi - ZBF Corporation s.r.o., Kolínská 502, 280 02, Kolín Sendražice vydaný na základe platných právnych predpisov.

Čl.1
Zodpovednosť firmy
Pri predaji výrobkov zákazníkov zodpovedá firma za vady, ktoré má výrobkov pri prevzatí, ktoré sa vyskytnú po prevzatí zákazníkom v záručnej lehote. Firma nezodpovedá za vady, pre ktoré bola zjednaná nižšia cena. Obrázky tovaru sú len ilustračné.

Čl.2
Právo zákazníka na reklamovanie vadného výrobku
Vyskytla sa u zakúpeného výrobku vada, je zákazník oprávnený túto vadu pri prevzatí výrobku, v záručnej dobe, či v lehote k použitiu, veci reklamovať.

Čl.3
Miesto uplatnenia reklamácie
Zákazník uplatňuje reklamáciu u firmy, kde výrobok zakúpil. Nákup zákazník preukazuje príslušným predajným dokladom, záručným listom alebo iným preukázateľným spôsobom.

Čl.4
Spôsob vybavenia reklamácie
Reklamuje zákazník u firmy, je poverený pracovník firmy povinný reklamáciu riadne preveriť a pokiaľ neide o zložitý prípad, ihneď o ňom rozhodnúť. V ostatných prípadoch najneskôr do 30 dňoch od uplatnenia reklamácie u firmy. Pokiaľ zákazník nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo prostredníctvom súdu.

Čl.5
Lehota pre uplatnenie reklamácie
Záručná doba výrobku dodávaného firmou je 2 roky od prevzatia výrobku zákazníkom, pokiaľ na výrobku, jeho obale, návodu alebo záručnom liste nie je uvedená doba dlhšia. Tu potom záručná lehota neskončí pred uplynutím tejto doby. Pokiaľ sa vydáva k výrobkom záručný list, musí byť pri predaji riadne vyplnený. Vybavenie reklamácie zákazníka výmenou vadného výrobku za bezvadné, plynie na nové výrobky záručná doba znovu od jeho prevzatia.

Čl.6
Odstrániteľné vady
Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady. Vyskytla sa na výrobku odstrániteľná vada a výrobok bol už použitý, môže firma namiesto odstránenia vady vymeniť vadné výrobky za bezvadné.

Čl.7
Neodstrániteľné vady
Pokiaľ ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby výrobok mohol byť riadne užívaný ako výrobok bez vád, môže zákazník podľa svojej voľby požadovať:

1. výmenu výrobku za bezvadný
2. zrušenie kúpnej zmluvy a vrátenia peňazí
3. primeranou zľavou z ceny

Rovnaké práva má zákazník, pokiaľ ide o vady odstrániteľné, pokiaľ kupujúci nemôže pre opätovné (najmenej 3 odstrániteľné vady) výrobok riadne používať.

 

Čl.8
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: //www.coi.cz.

Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach internetového obchodu, prevádzkovate-ľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníku spokojnosti s ná-kupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš internetový obchod za-pojený. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči našej spoločnosti v postavení spro-stredkovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obcho-de. Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnúť-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných na adrese: https://sluzby.heureka.sk/napoveda/dolezite-dokumenty/ . Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchováva po dobu, po ktorú je naša spoloč-nosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči našej spoločnosti alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

Čl.9
Záverečné ustanovenie
Tieto reklamačné pravidlá nadobudnú účinnosť dňa 1. 1. 2018.

Copyright © 2019 WiLLi-ZBF Corporation s.r.o.
Provozovatel: WILLI-ZBF Corporation s.r.o., Kolínská 502, Kolín, 280 02, IČO: 06182976
Otevírací doba: 7:30 - 16:00