Kategórie sexshopu
Informácie

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť Willi - ZBF Corporation, s.r.o. so sídlom Kolínska 502, Kolín - Sendražice, PSČ 280 02, IČ 06182976, používa a chráni všetky informácie, ktoré sú spoločnosti Willi - ZBF Corporation odovzdávané používaním tejto webovej stránky (Sexshop1.sk). Spoločnosť Willi - ZBF Corporation sa riadi pri spracovaní informácií o zákazníkoch platnými zákonmi Českej republiky, najmä zákonom o ochrane osobných údajov 101/2000 Zb a nariadením Európskeho parlamentu a Rady () č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ďalej len GDPR. Všetky informácie o zákazníkoch slúžia výhradne pre internú potrebu spoločnosti, okrem nevyhnutného kontaktu (tel.) a údajov o adrese, ktoré sú v prípade dopravy tovaru odovzdávané prepravným spoločnostiam. Tým, že nám poskytnete Vaše osobné údaje, nám dávate svoj súhlas so spracovaním a správou údajov, ktorých účel a podmienky použitia sú stanovené nižšie.

Správcom údajov je spoločnosť Willi - ZBF Corporation, s.r.o. so sídlom Kolínska 502, Kolín - Sendražice, PSČ 280 02, IČ 06182976, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp C 277658.

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás môžu identifikovať ako žijúceho jedinca, či už samy o sebe, alebo súčasne s ďalšími informáciami, ktoré máme, alebo pravdepodobne máme.

1. Čo zhromažďujeme

Môžeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje:

1. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom prístupu a vyplnením formulára na stránkach www.sexshop1.sk
2. Ak nás kontaktujete, môžeme uchovávať záznam o t
ýchto komunikaciach.
3. Podrobné informácie o Vašich návštevách webových stránok a o zdrojoch, ku ktorým ste sa pripojili.

Ak nesúhlasíte s tým, aby Vaše osobné údaje boli používané v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, prosíme, neposielajte nám svoje osobné údaje prostredníctvom webových stránok.

Informácie, o ktoré Vás žiadame, môžu zahŕňať:
1. meno a priezvisko
2. adresa trvalého bydliska alebo korešpondenčná adresa (ulica, ČP, mesto, PSČ,
stát)
3. emailová adresa
4. telefónne číslo
5. spôsob úhrady, bankové spojenie
6. ďalšie informácie týkajúce sa Vašej identifikácie
7. informácie poskytnuté v akomkoľvek poli "voľný text" na webových stránkach (tj. Prázdne miesta, kam môžete ľubovoľne vkladať komentáre)

Tieto údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu, komunikáciu s kupujúcim, k realizácii predaja tovaru a zaúčtovanie platby za tovar. V prípade, že kupujúci nakupuje tovar na firmu, potrebujeme poznať aj jej IČO, DIČ a adresu sídla firmy.

Všetky údaje o všetkých objednávkach, reklamáciách, vratkách a ďalšie činnosti kupujúceho na webových stránkach nášho internetového obchodu sú takisto dôverné a podliehajú rovnakým bezpečnostným opatreniam ako pri práci s osobnými údajmi kupujúceho.

2. Na čo používame získané informácie

1. Na zabezpečenie plnenia zmluvy (spracovanie a expedície objednávky, prípadné riešenie práva z chybného plnenia - reklamácie, odstúpenie od kúpnej zmluvy) uchovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefónny kontakt, e-mail a platobné údaje.
2. Poskytnutie informácie, produktu alebo služby podľa Vašej požiadavky alebo poskytnutie takýchto informácií a služieb, pri ktorých predpokladáme, že by Vás mohli zaujímať.
3.
Zasielanie podnetov, rád, výhodných ponúk a zaujímavých informácií týkajúcich sa už skôr nakúpeného tovaru alebo tovaru podobného charakteru. Od odoberanie týchto ponúk sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na príslušný odkaz, uvedený na konci týchto e-mailov alebo zaslaním tejto informácie na email objednavky@sexshop1.sk.
5. Občasný kontakt s Vami za účelom prieskumu trhu a užívateľské spokojnosti.

3. Ako dlho dáta uchovávame

Vaše osobné údaje ukladáme po dobu nutnú k plneniu zmluvy (spracovanie a odoslanie objednávky) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim).

Kupujúci tiež berie na vedomie, že podľa § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) Máme povinnosť uchovávať faktúry po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiace s faktúrou. Pre všetky objednávky uskutočnené v tomto roku 2018 ukladáme faktúry do konca roka 2021.

Ďalej podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.) Máme povinnosť uschovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich sa koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. Teda pre všetky objednávky uskutočnené v tomto roku 2018 sme povinní uschovať faktúry do konca roka 2023.

Rovnako máme povinnosť podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.) Uchovávať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo. Pre objednávky uskutočnené v roku 2018 toto obdobie trvá do konca roka 2028.

Na daňovom doklade (faktúre) je uvedené meno, priezvisko, úplná poštová adresa, telefónne číslo a email.

4. Bezpečnosť

Zaväzujeme sa zaistiť bezpečnosť Vašich dát. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejnenie, zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú uložené na našich zabezpečených serveroch s obmedzeným prístupom.

5. Poskytovanie Vašich dát

K Vašim osobným údajom majú prístup naši starostlivo vybraní, preverenie a preškolenie zamestnancami.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným spoločnostiam, ktoré angažujeme preto, aby nám pomohli s našimi aktivitami, napr. Spoločnostiam zaisťujúcim prepravu a doručenie Vami zakúpených produktov, spoločnostiam pre výskum trhu, poskytovateľmi hostingu, údržby a správy siete. Spoločnostiam, ktoré pre nás vykonávajú činnosť ako spracovateľ osobných údajov máme uzatvorenú zodpovedajúce zmluvu a dohodu o mlčanlivosti. Akékoľvek dodávateľa týchto služieb starostlivo vyberáme a vždy odovzdávame iba nevyhnutné minimum osobných údajov, ktoré je nutné na ich spracovanie. Vaše osobné údaje môžeme tiež odovzdať stranám, pre ktoré od Vás dostaneme súhlas na odovzdanie týchto Vašich údajov.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, na Vami uvedený email v priebehu 10 dní od objednávky. Ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. O tom, že si neželáte dotazníky zasielať, nám môžete dať vedieť na našom emailu objednavky@sexshop1.sk

Môžeme tiež odovzdať Vaše osobné údaje tretím stranám, ak máme povinnosť poskytnúť alebo zdieľať Vaše osobné údaje za účelom splnenia zákonnej povinnosti.

Používaním nášho internetového obchodu a odovzdaním osobných informácií prostredníctvom formulárov na webových stránkach sexshop1.sk, telefonicky alebo e-mailom súhlasíte s ich spracovaním v uvedenej miere a súhlasíte s vyššie uvedenými pravidlami.

6. Práva dotknutých osôb

Nižšie Vás informujeme o právach, ktoré Vám podľa príslušných právnych predpisov patrí v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, a to konkrétne o:

1. práve prístupu k svojim osobným údajom
2. práve na opravu osobných údajov
3. práve na výmaz (tzv. "Právom byť zabudnutý")

4. práve na obmedzenie spracovanie svojich osobných údajov

5. práve vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie zákazníka

6. práve na prenosnosť údajov

7. práve svoj súhlas kedykoľvek odvolať
8. práve podať sťažnosť proti spracovaniu svojich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Ak sa domnievate, alebo zistíte, že my alebo nami poverené tretie osoby vykonávame spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Vaše osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovanie, môžete po nás požadovať doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať na objednavky@sexshop1.sk alebo písmene na adrese Willi - ZBF Corporation, s.r.o., Plynárenská 233 - Areál OTK, 280 02 Kolín, Česká republika. Odvolaním Vášho súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Copyright © 2019 WiLLi-ZBF Corporation s.r.o.
Provozovatel: WILLI-ZBF Corporation s.r.o., Kolínská 502, Kolín, 280 02, IČO: 06182976
Otevírací doba: 7:30 - 16:00